หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ
รับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปิดสอนแผนการเรียน วิทย์ - คณิต และ ศิลป์-ภาษา
รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3