พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

                1.พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ตามความถนัดและความสนใจ

                2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ในชีวิตประจำวัน

                3. พัฒนาและส่งเสริมสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้

                4. ส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรอื่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา